Home / Dodac a reklama?n podmnky
Košík je prázdný
Tyto obchodn podmnky plat pro nkup v internetovm obchod? sanctum-store.cz Podmnky ble vymezuj a up?es?uj prva a povinnosti prodvajcho (provozovatel) a kupujcho (zkaznk).

1. Objednvka a uzav?en kupn smlouvy
Veker objednvky podan prost?ednictvm internetovho obchodu sanctum-store.cz jsou zvazn. Podnm objednvky kupujc stvrzuje, e se seznmil s t?mito obchodnmi podmnkami jako i reklama?nm ?dem a e s nimi souhlas.
Objednvka je nvrhem kupn smlouvy. Kupn smlouva vznik v okamiku p?evzet objednanho zbo kupujcm.
Podmnkou platnosti elektronick objednvky je vypln?n vekerch formul?em p?edepsanch daj? a nleitost.
Mstem dodn zbo je adresa dodn uveden kupujcm v objednvkovm formul?i.
Vlastnick prvo ke zbo p?echz na kupujcho, pod podmnkou zaplacen kupn ceny, a jeho nslednm p?evzetm.

Spot?ebitel akceptac t?chto obchodnch podmnek, kterou projevuje p?i objednn zbo, zrove? objednv u dodavatele p?epravn slubu, s jejm provd?nm je zapo?ato p?ed uplynutm lh?ty 14 dn? od p?evzet pln?n, a to v konech sm??ujcch k zajit?n p?epravy zbo ke spot?ebiteli u spolupracujc p?epravn spole?nosti. Ve smyslu ust. 53 odst. 8 psm. a) ob?anskho zkonku nem?e spot?ebitel od tto smlouvy o p?eprav? zbo odstoupit.

2. Reklamace
P?padn reklamace budou vy?zeny v souladu s reklama?nm ?dem internetovho obchodu sanctum-store.cz a prvnm ?dem platnm v ?R.
Vm?na nebo vrcen zbo je mon pouze v p?pad? vrcen v p?vodnm stavu, neporuenm obalu a s vekerm p?sluenstvm.
Kupujc m prvo podle odstavce 6 novely ob?anskho zkonku ?. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dn? od p?evzet zbo. Pokud se tak rozhodne, mus nepokozen zbo, bez znmek uvn nebo opot?ebovn, v p?vodnm obalu poslat zp?t v uveden lh?t? (ur?ujc je datum odesln). P?ed odeslnm je nezbytn emailem informovat ns o odesln zbo. Po obdren vrcenho zbo, prodvajc zkaznkovi vrt zp?t odpovdajc ?stku p?edem dohodnutm zp?sobem (p?evodem na ?et nebo potovn poukzkou).

Vracen pen?z potovn poukzkou na adresu je zpoplatn?no dle cenku ?esk poty (cca 22,- K?). Vrcen pen?z na Slovensko je mon pouze p?evodem na ?et.

3. Zbo lze reklamovat u provozovatele dle podmnek reklama?nho ?du na tto adrese:

Radim Pospil
Lnovsk 580
543 01 Vrchlab

P?ed odeslnm kad zsilky ns prosm kontaktujte emailem.


Vm?na nebo vrcen zbo je mon pouze v p?pad? vrcen v p?vodnm stavu, neporuenm obalu a s vekerm p?sluenstvm. Dopravce neru? za patn? zabalen zsilky. Vrobce obvykle neuznv zruku u zbo pokozenho p?i p?eprav? i kdy se zvada projevila p?ed transportem. Zkontrolujte si proto dodan zbo b?hem p?ebrn zsilky.

4. Prva a povinnosti prodvajcho:
Prodvajc m prvo odmtnout objednvku, pokud kupujc nespln sv?j zvazek odebrat zbo a zaplatit kupn cenu.
Prodvajc m prvo od kupn smlouvy (zvazn objednvky) odstoupit, stane-li se pln?n nemonm, nebo nedohodne-li se s kupujcm na novm pln?n.
Veker osobn daje poskytnut p?i odesln vech formul?? na naich webovch strnkch jsou d?v?rn (viz. Ochrana osobnch dat).

5. Prva a povinnosti kupujcho:
Kupujc je povinen uvst sprvnou a plnou potovn adresu, na kterou m bt objednan zbo odeslno.
Kupujc je povinen odebrat objednan zbo a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zkaznk srozum?n p?i vypl?ovn objednvky jet? p?ed jejm zvaznm potvrzenm (odeslnm).
Kupujc m prvo stornovat odeslanou objednvku nebo vrtit zbo do 14-ti dn? od doru?en.

6. Platebn podmnky:
Prodvajc si vyhrazuje prvo zm?ny cen. V p?pad?, e bude prodvajcm nahlena cena vy ne je uveden na objednvce, m?e kupujc novou cenu p?ijmout nebo dodvku odmtnout. V p?pad?, e je nov, platn cena ni ne je cena uveden na objednvce, bude zbo kupujcmu dodno za cenu platnou v okamiku objednvky.
Platby za objednan zbo jsou provd?ny na dobrku prost?ednictvm ?esk poty nebo bezhotovostnm p?evodem na ?et.

7. Dodac podmnky:
Mstem pln?n je adresa dodn, kterou kupujc vyplnil p?i odesln objednvky z naeho internetovho obchodu.

8. Cena dopravy

Potovn do ?esk republiky:

Dobrka: 99,- K?
Balk do ruky 120,- K? (doru?en nsledujc pracovn den po odesln)

Potovn na Slovensko 
Kv?li p?edchozm zkuenostem jsme bohuel museli p?ejt na systm placen p?edem. Jakmile dokon?te objednvku p?jde Vm na e-mail vzva k zaplacen. Po p?ipsn celkov ?stky na ?et odeslme zbo zpravidla do dvou dn?. Balk odeslme skrze ?eskou-slovenskou potu jako cennou zsilku abysme minimalizovali ?stku za potovn. D?kujeme za pochopen.

Cena za zsilku na slovensko je obecn? 10 Euro.

9. Provozovatel a jeho kontakty:

Radim Pospil
Lnovsk 580, 54301 Vrchlab
I? 03039811
tel: 737 376 404
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ochrana osobnch daj?
Sancum si v va d?v?ry a chrn vae data p?ed zneuitm. Vae data shroma?ujeme vhradn? proto, abychom zkvalitnili nae sluby. Neposkytujeme je t?etm stranm.

Bezpe?nost vaich dat na internetu je pro ns velmi d?leit a v?nujeme j maximln pozornost. Abychom vm mohli nabdnout co nejkvalitn?j sluby, pot?ebujeme n?kter vae data znt. Veker informace o va osob? vak pouvme pouze pro nai pot?ebu a neposkytujeme je v dn podob? nikomu jinmu. K informacm obsahujcm vae osobn daje maj p?stup pouze oprvn?n osoby, kter proly p?slunm kolenm a kter jsou povinny dodrovat zkonem stanoven povinnosti a postupy.

Souhlas se zpracovnm osobnch dat

Stanete-li se zkaznkem internetovho obchodu sanctum-store.cz, dvte ji p?i registraci souhlas s tm, e daje o vs a vaich nkupech budou shroma?ovny a pouvny. S t?mito daji je zachzeno vhradn? dle zkonem stanovench postup? a norem.

daje o va ?innosti u ns

daje o vaich nkupech na sanctum-store.cz - vae objednvky - jsou shroma?ovny. Je to nutn kv?li zajit?n dodvek zbo, vy?izovn reklamac a v neposledn ?ad? mohou tato data poslouit i va zp?tn kontrole. Informace o nkupech jsou ukldny v bezpe?n databzi a nejsou poskytovny t?etm stranm.

Vymazn osobnch daj?

V p?pad?, e chcete, aby vae osobn daje byly z na databze zcela odstran?ny, zalete prosm dost o vymazn osobnch daj? na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Vae osobn daje budou neprodlen? z databze odstran?ny, v p?pad? dalho nkup? budete muset vytvo?it zcela nov zkaznick ?et
 

Sledujte ns na

Odb?r novinek e-mailem

Chcete mt vdy rychl p?ehled o novm zbo a akcch Sanctum? P?ihlaste se k odb?ru a nic nepropsnete.